Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt onder “Medical Cosmetics” verstaan alle huidtherapeuten werkzaam in de huid- en laserpraktijk gevestigd te Zoetermeer, aan het koraalrood 70, 2718 SC. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de beroepscode van de NVH. Tevens staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.
 2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Medical Cosmetics opdracht geeft tot behandeling.
 3. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Medical Cosmetics.
 5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Medical Cosmetics voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 6. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel7, afdeling 5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Medical Cosmetics en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Medical Cosmetics en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Medical Cosmetics tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 2. Medical Cosmetics is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

 1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Medical Cosmetics.
 2. Medical Cosmetics kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
 3. De cliënt verleent toestemming voor de registratie van zijn of haar persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
 4. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Medical Cosmetics om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. Medical Cosmetics is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Medical Cosmetics.
 5. In het geval de cliënt zijn of haar toestemming weigert dan wel intrekt zal Medical Cosmetics geen behandeling (meer)verrichten.

4. Informatie

 1. De cliënt dient Medical Cosmetics op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

 1. Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.
 2. De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.
 3. Het tarief voor het intakegesprek is kosteloos.
 4. Medical Cosmetics behoudt zicht het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.
 5. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden.
 6. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt.
 7. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

 1. De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Medical Cosmetics en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
 2. Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te alle tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 3. Indien Medical Cosmetics de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt na ontvangst van de factuur van Medical Cosmetics zorg voor volledige betaling binnen veertien dagen op de betrokken rekening van Medical Cosmetics onder vermelding van het factuurnummer en de betreffende factuurdatum.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor indienen en afhandeling van facturen bij zijn of haar zorgverzekeraar. Medical Cosmetics is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten met betrekking tot vergoedingen en polisvoorwaarden. Bij vragen dient de cliënt contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
 5. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op oudst openstaande facturen.
 6. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Medical Cosmetics is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Medical Cosmetics is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
 7. Bij betalingsachterstand is Medical Cosmetics bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Medical Cosmetics indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Medical Cosmetics instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 9. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of Medical Cosmetics verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

 1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij Medical Cosmetics af te zeggen via telefoon of email.
 2. Indien de behandeling staat ingepland op een maandag dient de afspraak op de voorgaande vrijdag geannuleerd te worden.
 3. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Medical Cosmetics het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
 4. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch (079-3606742) dan wel per e-mail (info@medical-cosmetics.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Medical Cosmetics geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Medical Cosmetics wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Medical Cosmetics, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Medical Cosmetics, beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na één jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 4. Medical Cosmetics, is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 5. Medical Cosmetics kan niet voorspellen hoeveel behandelingen de patiënt exact nodig heeft en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. De medewerkers van Medical Cosmetics kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 6. Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing, pigmentaties en couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Medical Cosmetics daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 7. Medical Cosmetics biedt geen garantie op een behandeling.

9. Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Medical Cosmetics, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan Medical Cosmetics. Medical Cosmetics en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Medical Cosmetics en de cliënt.
 3. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns.

10. Nietigheid

 1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

 1. Op de tussen Medical Cosmetics en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

 1.  Medical Cosmetics behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
  Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijzing te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.